Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp xã tổ chức như thế nào?

Nhân Chi

"Em tôi ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp xã, nhưng tôi không biết tổ chức hội động nhân dân cấp xã như thế nào. Kính mong tòa soạn giải thích giúp"- Nguyễn Thị Giang (Nam Định)

 

Tài liệu tuyên truyền bầu cử

 

Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương xin trả lời bạn về tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã như sau:

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Hội đồng nhân dân cấp xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet