Thí điểm xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

Huyền Anh

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9125/VP- KT ngày 27/9 đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020".
Hà Nội vừa ban hành văn bản thí điểm xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

Theo đó, để thực hiện Đề án "Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020" đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lựa chọn 1 huyện để triển khai thí điểm các định hướng và giải pháp xác định trong Đề án với một số tiêu chí: Gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; có tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện cao so với các huyện trong toàn tỉnh; cơ bản hoàn thành quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; có kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020.

Trong 2 năm (2017 - 2018), các địa phương tiến hành rà soát bổ sung các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch xây dựng vùng huyện), quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực liên quan đến xây dựng điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện các huyện được lựa chọn thí điểm. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Còn 2 năm (2019 - 2020), thực hiện đầu tư xây dựng các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện. Tổ chức tổng kết, đánh giá và nhân rộng ra các địa phương giai đoạn sau 2020.

Các địa phương báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc gửi văn bản về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, xử lý trong quá trình triển khai Đề án.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố đảm bảo chất lượng, thời hạn quy định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet