Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm thống nhất nhận thức, nhận rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức của đất nước; chung sức, đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng, vượt qua khó khăn, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết đại hội thành các luật, pháp lệnh, chính sách và các chương trình hành động của từng ngành, địa phương, đơn vị. Tập hợp, động viên trí tuệ và sức lực của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến Nghị quyết Đại hội XII thành hiện thực.

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phải đề ra được các mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện cụ thể và phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp, liên tục trên các lĩnh vực. Trong quá trình triển khai thực hiện phải kiểm tra, đôn đốc; đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng mặt tích cực, đẩy lùi những hạn chế, tiêu cực; Khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn; tận tụy, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội XII đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet