Thị xã Tân Châu quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Nguyễn Nam

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Phô

Đây là buổi làm việc dành cho các cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp cơ sở, các cán bộ nguyên là lãnh đạo thị xã các khóa và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã. Đến dự có ông Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã. 

Tại hội nghị, ông Trần Hòa Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã lần lượt truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 3 Nghị quyết Hội Nghị Trung ương năm (khóa XII) như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Sau Hội nghị, Thường trực Thị ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet