Thông báo mời chào hàng

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Cục Báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện tiểu dự án “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy”.

Cục Báo chí thông báo chào hàng cạnh tranh như sau:

- Đơn vị mời thầu: Cục Báo chí.

- Tên gói thầu: Xây dựng các Banner, Video clip và ảnh tĩnh hiển thị để tuyên truyền trên các báo điện tử về truyền thông phòng, chống ma túy.

- Tên dự án: Dự án “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy”.

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 06/10/2015 đến ngày 11/10/2015  (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành HSYC: Văn phòng Cục Báo chí

- Điện thoại: 04.39446294; Fax: 04.39446287

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 16h30’ ngày 11/10/2015.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet