Thống nhất mục tiêu Quảng Ninh là tỉnh công nghiệp, dịch vụ vào năm 2020

Minh Tâm

Chiều ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã làm lễ bế mạc. Ban chấp hành gồm 56 người chiều cùng ngày đã ra mắt Đại hội. Đại hội thống nhất mục tiêu Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ vào năm 2020...

Sau 3 ngày làm việc, chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tại phiên làm việc cuối này, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV.

Theo đó, Đại hội thống nhất, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp. Là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

Các chỉ tiêu phải đạt được chủ yếu gồm:

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000 - 8.000 USD;  Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48 - 49%; Công nghiệp - xây dựng 47 - 48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3 - 5%; Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3 - 5%/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15 - 16%/năm.

Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 84 - 89%; Số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 12 bác sỹ; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (theo tiêu chí mới).

Về môi trường, đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54 - 55%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 92%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%/năm;  Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch trên 98% và dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm: Số tổ chức cở sở đảng được đánh giá chất lượng trong sạch, vững mạnh đạt 50% (theo quy định mới); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75% trở lên;  Kết nạp đảng viên từ 4-5%...

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định thành công lớn nhất của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết cũng như nhân sự của đại hội. Nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2015-2020. Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết; góp phần tạo động lực to lớn để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong những năm tới, thực sự khẳng định vị trí, vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế các tỉnh phía Bắc của đất nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của một tầm cao mới. Sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; song chắc chắn toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với tinh thần kỷ luật đồng tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu  xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp  vào năm 2020...

Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, mà mỗi đại biểu dự Đại hội là hạt nhân tích cực và chủ động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong toàn tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet