Thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu tối đa là 500.000 đồng

Bình Minh

Từ 1/10, thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 3 ý kiến/vấn đề).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2017.

Thông tư này quy định chế độ thù lao; lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí chi trả chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 52 Luật Báo chí và các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải thẩm định nội dung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu được chi trả tối đa không quá 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 3 ý kiến/vấn đề).

Đối với việc chi tổ chức họp hội đồng thẩm định về những vấn đề liên quan đến báo chí lưu chiểu, chủ trì được chi 150.000 đồng/người/cuộc họp, các thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/cuộc họp.

Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu quy định tại thông tư này là mức chi tối đa.

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 7 – 8/2017 của Bộ TT&TT diễn ra ngày 11/9, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết Cục sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng các định mức cụ thể cho lĩnh vực báo in, điện tử.
Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định mức chi cụ thể đối với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để thực hiện chi tiêu cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điều 4, Điều 5 thông tư này.

Nguồn kinh phí chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu, bao gồm: Ngân sách trung ương đảm bảo nguồn kinh phí chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu ở trung ương; Ngân sách địa phương đảm bảo nguồn kinh phí chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu ở địa phương; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet