Theo bạn, đáp án nào trong hình sau là đúng?

Theo bạn, đáp án nào đúng?

Gợi ý: B =14