Bạn hãy thử tài với bài toán chỉ có số 1 và số 0 này nhé