Bạn có thể thêm một nét thẳng để 5 + 5 + 5 = 550?

Bài toán đố về số học tưởng chừng không thể giải như sau:

Bạn thử thêm một đường thẳng duy nhất để 5 + 5 + 5 = 550.

Nếu bạn chưa nghĩ ra, hãy xem clip sau:

PV