Thủ tướng đề nghị Đảng bộ tỉnh Đồng Nai vận dụng sáng tạo định hướng của TƯ

Minh Thư

Sáng 29/9, Đại hội Đại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. 350 đại biểu chính thức tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết đã đại diện cho gần 66.000 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tựu đạt được quan trọng, toàn diện của Đảng bộ, quân dân Đồng Nai trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Cho rằng những kết quả đạt được của Đảng bộ, quân dân Đồng Nai đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và từ thực tiễn của Đồng Nai cũng đã góp phần hình thành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Bên cạnh khẳng định những thành tựu, kết quả mà Đồng Nai đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Đồng Nai phải nghiêm túc chỉ rõ, nhất là về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục để phát triển tốt hơn, nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới, trong đó nêu rõ kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm; trình độ công nghệ của phần lớn các doanh nghiệp trong nước còn lạc hậu; các lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển chưa nhiều; công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt còn bất cập;…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, với vị trí, tiềm năng, lợi thế và thành tựu đạt được, tỉnh cần nỗ lực phấn đấu với ý trí và quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Đồng Nai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây là xu thế phát triển, là yêu cầu khách quan, có nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, quân dân Đồng Nai phải có quyết tâm rất cao mới thực hiện được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Cơ bản đồng tình với mục tiêu, phương hướng, các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội cùng trao đổi, thảo luận.

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, điều này có ý nghĩa rất quyết định trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt là khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết có hiệu lực. Tạo mọi thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng và vào các ngành, các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường. 

Chú trọng khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong địa bàn của tỉnh. Khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistic, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ để cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hình thành đồng bộ các loại thị trường, đồng thời quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu công nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh, mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người và thắng cảnh của vùng đất Đồng Nai.

Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, xây dựng hệ thống đô thị của Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại… Phát huy tối đa lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết đa dạng, tự nguyện trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai với quá trình phát triển chung của Vùng Đông Nam Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt liên kết vùng, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học - công nghệ. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là xây dựng sân bay Long Thành.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, tạo thêm động lực để phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa của nhân dân.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo nghề; có chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đồng Nai là tỉnh đứng thứ 5 về dân số trong cả nước, là một tỉnh phát triển nhanh, năng động, nên đã thu hút một lượng lớn người lao động trong cả nước đến Đồng Nai làm việc, sinh sống, vì vậy tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, người lao động trên địa bàn, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục, về sử dụng nước sạch; giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. 

Chú trọng giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Phấn đấu Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín ở vùng Đông Nam Bộ, nhất là nguồn lực có chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ mới, tiên tiến vào quản lý, sản xuất, kinh doanh. 

Phát triển mạnh kinh tế tri thức. Phải đặc biệt quan tâm bảo vệ và cải thiện môi trường. Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà  nước. Chăm lo phát triển phúc lợi xã hội, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của mọi người dân phải luôn được xem là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Thứ ba, phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thứ tư, nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nhất trí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Nêu rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) thật sự tiêu biểu cho sự đoàn kết, trí tuệ, năng lực và phẩm chất, đạo đức của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc vai trò và trọng trách được giao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Phải trên trên cơ sở thật sự coi trọng tiêu chuẩn, nhưng Ban Chấp hành mới của Đảng bộ cũng cần phải cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo bao quát, toàn diện, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đồng thời đề nghị Đại hội quan tâm thực hiện những yêu cầu về công tác nhân sự các cấp ủy mà Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc ít người; đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

“Với tiềm năng, lợi thế và thành tựu đã đạt được; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ và quân dân Đồng Nai sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nhanh và bền vững; nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, khá giả, hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng.

Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã phấn đấu nỗ lực, vượt  qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Chỉ số GRDP tăng bình quân mỗi năm 12%, cao hơn so với mức tăng bình quân chung của cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ ngành công nghiệp-xây dựng và phát triển mạnh các ngành dịch vụ; thu nhập bình quân theo đầu người/năm của tỉnh đến năm 2015 đạt gần 3.100 USD, tăng 2 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu nghị quyết. 

Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, đầu tư cho nông thôn, hạ tầng đô thị đã mang lại hiệu quả đáng kể. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi đã được ngăn chặn và có bước phục hồi. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện một cách đồng bộ, tập trung đúng mức và đạt kết quả khá tích cực về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được đổi mới thiết thực, hiệu  quả. Quốc phòng, an ninh được không ngừng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX mà Đảng bộ tỉnh Đề ra, có 33/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tình công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Báo cáo chính trị cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh. Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm 2015-2020 tăng bình quân  từ 8-9%/năm. 

Trong đó Công nghiệp - xây dựng tăng từ 8-9%/năm, dịch vụ tăng từ 12-13%/năm, nông - lâm - ngư nghiệp tăng từ 3-4%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300-5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm. Tổng đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2015-2020 từ 400-420 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2020 toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 1% (theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020). Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2020 đạt 65%...

Các lĩnh vực đột phá chiến lược cũng được tỉnh xác định trong 5 năm tới là tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hiệu quả cho các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trong đó có ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các ngành nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet