Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật”

Nguyễn Dũng

“Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất để có chủ trương, chính sách huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương…”
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật” - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội về kinh tế - xã hội ngày 21/10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến tình hình kinh tế, xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và nhiệm vụ năm 2014 – 2015 trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 6 ngày 21/10.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết, nền kinh tế đã có bước phục hồi, bình quân 3 năm GDP tăng khoảng 5,6%/năm; triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và đạt được kết quả bước đầu; hoàn thiện cơ chế, chính sách đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước...

Trong gần 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Nhìn lại việc thực hiện kế hoạch năm 2013, trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua, có 11 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 2 chỉ tiêu không đạt.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội. Cụ thể, lĩnh vực kinh tế vĩ mô tuy cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Trong sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nợ xấu còn cao, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao, ít phát hiện tham nhũng. Xử lý các vụ việc tham nhũng còn chậm. Tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức gây bức xúc trong nhân dân chậm được khắc phục…

Từ những vấn đề đạt được và những mặt hạn chế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đến năm bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện kế hoạch:

Thứ nhất, trong bối cảnh mới, phải đột phá trong đổi mới tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất để có chủ trương, chính sách huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, phải bám sát thực tiễn của đất nước, nắm bắt nhanh những diễn biến mới và nâng cao năng lực phân tích dự báo để kịp thời xác định mục tiêu, chính sách, giải pháp phù hợp với thực tế tình hình. Đồng thời phải quyết liệt, kiên trì, sáng tạo tổ chức thực hiện những chủ trương đúng đắn đã có của Đảng, Nhà nước.

Vấn đề thứ ba được Thủ tướng nhấn mạnh là, trong quản lý điều hành phải tập trung cao nhất cho mục tiêu ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời phải bảo đảm điều kiện cần thiết cho tăng trưởng hợp lý. Trong điều kiện kinh tế khó khăn vẫn phải ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn và tăng cường tiềm lực cần thiết cho quốc phòng an ninh. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường.

Vấn đề thứ tư, trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn vẫn phải huy động phù hợp và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời phải chủ động tăng cường hội nhập quốc tế để thu hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển và bảo vệ đất nước.

Thứ 5, cả hệ thống chính trị phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 – 2015: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm. GDP bình quân đầu người khoảng 2.200 - 2.300 USD vào năm 2015. Giá tiêu dùng tăng khoảng 7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 31 - 32% GDP. Giải quyết việc làm cho 3,0 - 3,2 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5 - 2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 42%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet