Thừa Thiên Huế: Hội nghị về bình đẳng giới cho người dân tộc thiểu số

Bình Minh

Ngày 28/9/2017, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị thực hành về bình đẳng giới tại xã Nhâm, huyện A Lưới, nhằm thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Nội dung chính của hội nghị là các Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…


Cùng tham dự hội nghị có 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số các thôn A Lenh, A Hưa, A Bả trên địa bàn xã Nhâm.

Thông tin từ hội nghị cho thấy người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn các chính sách về văn hóa - xã hội góp phần nâng cao dân trí người dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần thoát nghèo bền vững.

Những người có uy tín trong cộng đồng cũng đã quan tâm hơn tới vấn đề tuyên truyền, vận động đồng bào trong việc xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao mức sống người dân…

Tuy nhiên, trong những năm tới, cần nâng cao hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đối với việc tuyên truyền vận động đồng bào trong khu dân cư, xây dựng nếp sống mới; Phối hợp chặc chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, và mặt trái của tảo hôn, hôn nhân cận huyết; Tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự quản lý Nhà nước về công tác hôn nhân và gia đình, chính quyền các cấp cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hợp xử lý theo quy định của pháp luật với xử lý theo hương ước, quy ước của làng, thôn, bản…Qua đó mới có thể giảm thiểu được tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet