Thừa Thiên Huế: Triển khai thực hiện NQĐH Đảng XII

BT

Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình hành động của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhằm mục đích cụ thể hóa chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Theo đó nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc"

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/5/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các thành viên của Mặt trận với các cơ quan Đảng, Nhà nước và phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng để cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân.

 Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Nâng cao hiệu quả việc phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật phát huy quyền làm chủ của nhân dân để “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện."

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần “Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Ở cấp tỉnh và các địa phương bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương mình và tình hình nhân dân để lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội. “Mỗi đơn vị thực hiện giám sát, phản biện xã hội ít nhất 2 vấn đề mỗi năm”. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động giám sát chuyên đề theo các chương trình phối hợp đã ký kết; đồng thời tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện Quy chế về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (ban hành theo Quyết định 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, thành viên trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” để vừa bảo đảm tính trong sạch, vững mạnh của tổ chức Mặt trận, vừa tham gia có hiệu quả việc xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với nhân dân các nước góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau với tổ chức nhân dân tương ứng ở các nước, đặc biệt là trong khối ASEAN; Nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị truyền thống với các tỉnh Sê Kông, Salavan nước CHDCND Lào trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bảo vệ chủ quyền biên giới, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam.

Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước cùng cấp để tăng cường tính chủ động, ổn định về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp.

Xây dựng cơ chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp để nâng cao hiệu quả nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đổi mới các phương thức phối hợp tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để vừa bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa bảo đảm tính thiết thực và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu qủa phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì theo hướng: Các phong trào, cuộc vận động được thực hiện trên cơ sở hiệp thương thống nhất giữa các thành viên trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cam kết trách nhiệm và phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức thành viên, xác định thời gian và phân cấp thực hiện cụ thể, tránh sự chồng chéo cũng như thiếu sự hiệp thương, thống nhất hành động trong quá trình triển khai.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet