Thực hiện 3 khâu đột phá ở một tỉnh Nam Bộ

Nguyễn Duyên

Hướng tới Đại hội 12 của Đảng, Vĩnh Long xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện 3 khâu đột phá để trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển văn hóa- xã hội gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về thu hút đầu tư, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả tập hợp quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đưa ra các giải pháp quan trọng đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thu hút vốn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để mời gọi các doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chú trọng quy hoạch phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Một góc Thành phố Vĩnh Long

Vĩnh Long xác định sẽ tiếp tục đa dạng các nguồn lực, đặc biệt coi trọng các nguồn lực để phát triển hạ tầng, phát triển văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục- đào tạo, y tế và các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quan tâm xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Quan tâm, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, luyện tập; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã xác định một giải pháp quan trọng nữa là nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh xác định 3 khâu đột phá và thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSC. Để thực hiện đạt mục tiêu này,Vĩnh Long xác định, trước hết phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện có xác định trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo.

Về thực hiện nhóm giải pháp phát triển con người, tỉnh quyết tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng. Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề, lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Về thực hiện nhóm giải pháp kinh tế, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, tạo chuyển biến mới trong phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, đô thị hóa. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết tốt các vấn đề trong nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Phát triển thương mại- dịch vụ đảm bảo hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại, bền vững đáp ứng tốt yêu cầu đời sống xã hội. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội theo hướng đồng bộ, đảm bảo hiệu quả tổng hợp, tính kết nối hệ thống.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015- 2020 của tỉnh Vĩnh Long:

1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân phấn đấu đạt trên 7,5%/năm.

2- GRDP bình quân năm 2020 đạt khoảng 70 triệu đồng/người.

3- Giá trị sản xuất nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,5%.

4- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,70%/năm.

5- Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 7,5%/năm.

6- Cơ cấu kinh tế năm 2020 là nông- lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27,00%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,00%; dịch vụ chiếm 45,00%.

7- Huy động ngân sách tăng bình quân trên 10%/năm.

8- Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 530 triệu USD.

9- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (giai đoạn 2016- 2020) đạt 89.000 tỷ đồng.

10- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn chiếm 40%; lao động phi nông nghiệp chiếm 60%.

11- Đến năm 2020, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 75%, trong đó qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 55%. Mỗi năm tạo việc làm mới cho 19.000 lao động.

12- Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 7,5%/năm.

13- Đến năm 2020, có 7,9 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân.

14- Duy trì mức tăng dân số 1%/năm.

15- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm.

16- Tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2020 đạt 82%.

17- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 35%.

18- Có 50% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

19- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%; hộ nông thôn sử dụng nước máy tập trung đạt 85%, đô thị đạt 98%.

20- Thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị đạt 96%. Có 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải và 100% chất thải, nước thải y tế được thu gom và xử lý.

21- Tỷ lệ cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ đạt 90%.

22- Hàng năm có 90% tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đạt vững mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet