Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển

Đỗ Trường Sơn

Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp thiết thực về đầu tư nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trong thực hiện đường lối của Đảng về văn hóa vào thực tiễn tại Lào Cai. 
Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung, yêu cầu Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tới các cấp ủy đảng, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Lào Cai tiếp tục có những cách làm mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đưa vào nghị quyết, chương trình hành động, cụ thể thành các đề án chuyên đề của nhiệm kỳ mới. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định nhiệm vụ tổng quát về phát triển văn hóa là: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Lào Cai toàn diện, văn minh”. Đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành kế hoạch, đề án trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, trước và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh tiến hành kiểm tra theo hướng chọn mẫu về tình hình quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Đề án tuyên vận và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tại 3 cơ quan, 15 địa phương, đơn vị cấp cơ sở thuộc 6 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả. 

Các mục tiêu cụ thể trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW được tỉnh Lào Cai triển khai là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các giá trị về văn hóa, con người. Tạo môi trường và điều kiện để con người, đặc biệt là thế hệ trẻ của Lào Cai phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tăng cường đưa văn hóa về cơ sở, chú trọng đến các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa; đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Coi trọng và thực hiện đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng văn hóa, con người Lào Cai.
Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của văn hóa cũng như thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về văn hóa, gắn đầu tư cho văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội và củng cố hệ thống chính trị là tiền đề quan trọng để Lào Cai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện; vừa mang đặc trưng chung của con người Việt Nam, vừa mang sắc thái riêng của Lào Cai. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Lào Cai có 75% số thôn, bản; 83% số hộ gia đình; 95% số cơ quan, đơn vị và 80% doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” làm nòng cốt, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh. 

Xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyên đề giáo dục, hình thành văn hóa ứng xử, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán; chống tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần, chống tệ “buôn gian, bán lậu” trong các hoạt động kinh tế. Động viên, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm có uy tín, chất lượng của Lào Cai trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Đẩy mạnh công tác bảo tồn, khôi phục, phát huy di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Lào Cai gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các di sản văn hóa có nguy cơ mai một cao như trang phục truyền thống, ngôn ngữ, chữ viết, tri thức bản địa, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống,... của các dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học về văn hóa, nhất là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề mang tính khoa học.

Tạo điều kiện xây dựng, duy trì hoạt động thường xuyên của các hình thức câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên; đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng tái định cư. 

Khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, hòa quyện giữa tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ với khai thác vốn di sản văn hóa dân gian. 

Đổi mới hình thức, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình giao lưu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu văn hóa giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các vùng lãnh thổ, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Việt Nam, đồng thời qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, con người Lào Cai.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet