Thực hiện NQ ĐH XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngọc Dũng

Ngày 14/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Quán triệt, thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS, TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, GS, TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội thảo còn có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương; Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng đông đảo các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, mục đích của Hội thảo là “Nhằm thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ thêm các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng; Khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu tổng quát và mục tiêu trước mắt, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới”... “Việc tổ chức Hội thảo khoa học là một hoạt động thiết thực để quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nói chung và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói riêng”.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao Hội thảo khoa học lần này: “Đây là hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết rất khoa học, sáng tạo, thiết thực, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao”. Nói về vai trò, tầm quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực tiễn đã chứng minh, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, “Nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc. Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh của một số nơi hiệu quả chưa cao, còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể”. Từ đó, yêu cầu Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung sau:

Một là, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Phản bác có căn cứ khoa học những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hiện nay.

Hai là, phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh, tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh…

Hội thảo diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết với hơn 100 báo cáo khoa học và 13 ý kiến phát biểu. Qua Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thống nhất về một số nội dung như: Những vấn đề cơ bản, căn cốt, những quan điểm xuyên suốt của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Một số giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả những quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong kết luận Hội thảo, đồng chí Tô Lâm cũng đề nghị và chỉ rõ một số nội dung công tác mà công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai ngay sau Hội thảo để quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet