Thực hiện NQ HN Trung ương 4 khóa XI - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng

BT

Trong thời gian tới, cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng cho thấy, tuy còn những hạn chế, song đây là chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong thời gian tới, cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng  đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, trong đó 2 nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên liên quan đến việc thực hiện 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đề ra, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở cần tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra nhưng chưa thực hiện:  Quy định về thực hiện dân chủ trong Đảng;  Quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong quản lý, sử dụng cán bộ; Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh và tiêu chí để đánh giá theo chức danh cán bộ; Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương; Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp cần sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác;  Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược; Thí điểm việc giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử ủy viên thường vụ cấp ủy; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; Thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; Thực hiện quy trình những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đề ra:  Một là, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.  Hai là, các cấp ủy chủ động nghiên cứu, khẩn trương bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình và tình hình thực tế. Ba là, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bốn là, chủ động, kiên quyết, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Năm là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Sáu là, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp; Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Bảy là, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết, kiểm điểm hằng năm và những vấn đề mới phát sinh liên quan đến trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Tám là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách cụ thể, phù hợp, thiết thực. Chín là đẩy mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, với 3 trụ cột chính là: Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, liên thông, khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Theo đó tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài; Tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ;  Cải cách hệ thống chính sách đối với cán bộ; Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tăng cường chất lượng, tinh giản biên chế hành chính. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet