Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập bao nhiêu phải khấu trừ thuế?

H.Y

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng được trả tiền công từ 2 triệu đồng mỗi lần trở lên sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo Tổng cục Thuế, tại khoản 1, điểm 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về cách tính thuế thu nhập cá nhân. 

Cụ thể, theo hướng dẫn tại điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 111 thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thu lao, tiền chi phí khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng mỗi lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên mức thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tuy nhiên, nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Nếu trường hợp cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của các Sở, Ngành được điều động làm việc theo hình thức chuyên trách, kiêm nhiệm tại các Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng mỗi lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet