Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu: Học tập quán triệt NQ Đảng lần thứ XII

H.D (Tổng hợp)

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương.

Tiền Giang: Trong hai ngày 27 và 28/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động đưa Nghị quyết vào đời sống, tạo sức bật để phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng, những vấn đề và nhiệm vụ trọng tâm cần nghiên cứu, thảo luận, quán triệt. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Tiền Giang đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào đời sống, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. 

Các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động được Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh là: Thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với phát huy lợi thế các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Có giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Ưu tiên phát triển công nghiệp, xây dựng và đổi mới diện mạo đô thị. Tỉnh cũng chú trọng thu hút vốn đầu tư phát triển, tạo đột phá trong kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời với cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển mạnh mẽ… 

Để đạt các mục tiêu cơ bản trên, Tỉnh ủy Tiền Giang coi trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Quan tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội và văn hóa – xã hội, củng cố nền an ninh quốc phòng ngày một vững mạnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 28/6/2016, Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho gần 500 cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Đình Tiếp – Trưởng ban Tuyên giáo Hội cựu chiến binh Tỉnh giới thiệu ba chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới (1986-2016); Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015). Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống; điển hình là thể hiện qua 5 thành tố của chủ đề đại hội XII gồm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phấn đầu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 3 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet