Tiền Giang quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

PV

Các nội dung trọng tâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh là: Thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với phát huy lợi thế các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII, Tỉnh ủy Tiền Giang đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Theo đó nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều địa phương  đã  tiến hành triển khai xây dựng, ban hành chương trình hành động với việc xác định trọng tâm cụ thể về phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình.
Các nội dung trọng tâm được Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh là: Thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với phát huy lợi thế các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; Có giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; Ưu tiên phát triển công nghiệp, xây dựng và đổi mới diện mạo đô thị; Chú trọng thu hút vốn đầu tư, tạo đột phá trong kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời với cải thiện môi trường đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet