Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Thành ủy Hà Nội vừa ra Thông báo số 280-TB/TU về kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17. 4.2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Thành phố ghi nhận và đánh giá cao các cấp, các ngành đã nhanh chóng, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 22.3.2016 của Ban Chỉ đạo.

Ban Tổ chức đã khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Kế hoạch số 12-KH/TU về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục làm tốt công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng kế hoạch sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đề xuất phương án thí điểm cơ chế tự chủ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập của TP…

Về công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay còn 14 cơ quan, đơn vị chậm tiến độ. Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo thực hiện rà soát, gửi báo cáo đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng đề ra.

Lưu ý việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cần kiên quyết, nghiêm túc thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; khuyến khích theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chính quyền, UBND TP đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo, triển khai công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chính quyền, kết quả bước đầu được các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các sở, ban hành bộ quy định mẫu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã theo quy định.

Về số lượng Phó giám đốc các Sở của Thành phố, thực hiện theo Nghị định số 24/NĐ-CP, ngày 4.4.2014, của Thủ tướng Chính phủ: Giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Bộ Nội vụ để tổ chức thực hiện thống nhất giữa nghị định và các thông tư hướng dẫn.

Về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố, đây là lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, cần được thực hiện thận trọng, khoa học.

Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP đánh giá, nghiên cứu, thảo luận kỹ, xây dựng đề án, kế hoạch và lộ trình cụ thể; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo khi triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, ổn định, tránh gây xáo trộn bộ máy, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Ban Chỉ đạo TP.Hà Nội cũng đồng ý chủ trương hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Du lịch trực thuộc Thành ủy; giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Nguồn LĐTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet