Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương.

Đà Nẵng: Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 28/6/2016, tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận do Quận ủy Sơn Trà tổ chức, các đại biểu nghe Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý giới thiệu báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghiên cứu, góp ý Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Triển khai kế hoạch hướng dẫn học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở.
Quận ủy Sơn Trà đề nghị các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế; công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng.
Cùng ngày 28/6, tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.
Ngoài ra, các đại biểu đã nghe báo cáo triển khai Chương trình hành động của Quận ủy Ngũ Hành Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc và mở rộng quy mô các nguồn thu; Phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường; Phấn đấu tạo ra bước chuyển biến lớn về văn hóa - xã hội, thực hiện có hiệu quả và chiều sâu các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 28/6/2016, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới của 3 chuyên đề về: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trên cơ sở triển khai nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp trên, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chinh trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào quá trình xây dựng, triển khai chương trình hành động cấp mình một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Đặc biệt, là xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, phân công rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet