Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng tổ chức phiên họp thứ 5

HH (Báo điện tử Đảng Cộng ản)

Tiểu ban Tổ chức phục Đại hội XII của Đảng đâng chuẩn bị họp phiên thứ năm, nhằm chuẩn bị cho công tác phục vụ Đại hội.

Tại Phiên họp này, các thành viên Tiểu ban sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo của Thường trực Tiểu ban về kết quả triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng của các cơ quan, đơn vị từ phiên họp thứ tư đến nay và các nhiệm vụ còn lại cần tập trung giải quyết từ nay đến Đại hội XII của Đảng; cho ý kiến về tổ chức công tác diễn tập phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh phiên họp thứ 5, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng

 Đến nay, nhiều công việc phục vụ Đại hội cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Về các nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XII của Đảng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ các công việc được phân công phục vụ Đại hội, sớm hoàn tất các công việc còn lại về phục vụ Đại hội, tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt, góp phần tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet