Bạn hãy tìm số phù hợp điền vào dấu ?

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)