Bạn có thể tìm ra điểm vô lý trong bài toán chứng minh 2 + 2 = 5?

Tài khoản BeeSyrup trên YouTube giới thiệu cách chứng minh 2 + 2 = 5 như sau:

-20 = -20

16 - 36 = 25 - 45

(2 + 2)^2 - (2 + 2) 9 = 5^2 - (5 x 9)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 = 5^2 - (2 x5 x 9/2) (nhân 2 và chia 2)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 + (9/2)^2 = 5^2 - (2 x5 x 9/2) + (9/2)^2 (cộng thêm (9/2)^2 vào hai vế)

Hai vế của phương trình trên đều ở dạng (a^2 - 2ab + b^2)

(2 + 2 - 9/2)^2 = (5 - 9/2) ^2 (vì a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

2 + 2 - 9/2 = 5 - 9/2

2 + 2 = 5 (điều cần chứng minh).

Bạn có tìm ra điểm vô lý trong bài toán này?

Nguồn Zing