Tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết ĐH Đảng XII

H.Thanh

Mới đây, BCH đoàn tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 411-KH/TĐTN - TG Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII".

Mục đích của việc xây dựng kế hoạch này là nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn - Hội- Đội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương một cách phù hợp, hiệu quả; từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết kết luận Trung ương 4 (khóa XII); đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực học tập, công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm đưa nghị quyết, kết luận Trung ương vào cuộc sống.

Tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết ĐH Đảng XII - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sa trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lủi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để đạt được hiệu quả, BCH Tỉnh đoàn Bình Dương yêu cầu:

Các đơn vị xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu. Khuyến khích tổ chức các hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ, hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị. Chú ý kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt Nghị quyết, viết thu hoạch cũng như việc tổ chức thực hiện.

Tổ chức thảo luận chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Đề cao vai trò của người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương, kế hoạch cấp ủy cấp trên, chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Kết hợp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương với thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Chương trình hành động của đơn vị phải bám sát văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội XII để thực hiện.

Nội dung của các buổi học tập là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Cấp ủy tương ứng sẽ tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, cấp huyện, thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tất cả các Hội nghị phải đảm bảo tổ chức viết thu hoạch ngay sau khi học tập, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được học tập, tiếp thu đầy đủ các Nghị quyết, kết luận 09 - KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc viết thu hoạch, lưu giữ hồ sơ cán bộ Đoàn, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên (quần chúng là CBCC – VC lưu hồ sơ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên lưu hồ sơ Đoàn – Hội)

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội định kỳ hàng tháng, qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, các loa, đài cấp xã và các hoạt động phù hợp khác tại địa phương, đơn vị.

Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan báo, đài mở các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết vào trong các tầng lớp thanh niên.

Bí thư Đoàn, Báo cáo viên các cấp chủ động truyền đạt, quán triệt các nghị quyết cho cấp mình. Nếu cần thiết tham mưu mời Báo cáo viên cấp trên tham gia hỗ trợ.

Các tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập và tài liệu hỏi – đáp do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, cụ thể như sau: Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ chủ chốt;  Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, gồm toàn bộ đảng viên cỏn lại không phải cán bộ chủ chốt nêu trên; Tài liệu hỏi-đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Trong các hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy Đảng tổ chức theo dõi chặt chẽ lớp học (kiểm tra số lượng người tham dự, có nhận xét, rút kinh nghiệm tổ chức kiểm tra đánh giá việc viết thu hoạch, kế hoạch hành động của từng cá nhân).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet