Tỉnh đoàn Lâm Đồng đặt mục tiêu giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Vũ Minh

Ngoài mục tiêu trên, Tỉnh đoàn còn đề ra những “đích đến” rất rõ ràng, và đầy tham vọng để lấy đó làm định hướng cho các hành động trong thời gian tới đây.
Các đoàn viên thuộc Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham gia trồng cây trong một ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: lamdongtv.vn

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng vừa xây dựng Chương trình hành động để quán triệt tới các đoàn viên trong tỉnh.

Mục đích của việc này là nhằm đổi mới nội dung, phương thức giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thanh thiếu nhi. 

Ngoài ra còn giúp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Để chương trình có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, Tỉnh đoàn đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng để lấy đó làm định hướng cho các hành động tới đây, cụ thể.

Trong năm 2016, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ít nhất 65% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trong Nghị quyết có liên quan đến thanh niên. Đến hết năm 2017, ít nhất 90% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung của Nghị quyết.

Ngoài ra 100% huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Về công tác xã hội, tỉnh đoàn đặt mục tiêu 100% Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh thiếu niên chậm tiến có tiến bộ. Ngoài ra còn thực hiện hỗ trợ  tư vấn khởi nghiệp cho 15.000 thanh niên.

Hằng năm, mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc có ít nhất 2 công trình thanh niên cấp huyện, trong đó có ít nhất một công trình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi Đoàn xã có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi Đoàn phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị.

Để xây dựng đội ngũ và các lớp kế cận, tỉnh đoàn cho biết sẽ phát triển thêm ít nhất 25 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hằng năm, phát triển  ít nhất 10.000 đoàn viên mới, giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 65% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet