Tinh giản biên chế Trường Cao đằng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

Minh Thư

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho phép Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex - Tập đoàn Dệt May Việt Nam được áp dụng quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP về chính sách tinh giản biên chế để giải quyết lao động dôi dư.

Nguồn kinh phí để giải quyết chế độ tinh giản biên chế của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Bộ Công Thương sẽ phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex; đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để thẩm tra về đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex là trường đào tạo nghề công lập thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn, từ năm 2013 Trường đã điều chỉnh lại mục tiêu phát triển theo hướng tập trung đào tạo chuyên sâu đúng ngành nghề chính của Tập đoàn.

Trong bối cảnh Tập đoàn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và khó khăn chung về tuyển sinh, quy mô đào tạo nghề của trường thu hẹp lại và số lượng học sinh ngày càng giảm dẫn đến số lượng giáo viên, viên chức của Trường dư thừa so với thực tế (hiện nay dôi dư khoảng 130 người/380 người, chiếm khoảng 34% tổng số giáo viên, viên chức nhà trường). Việc sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả đi đối với bảo đảm quyền lợi của người lao động là việc làm cấp thiết của Trường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet