Tỉnh uỷ Đắk Lắk thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Phương Nam

Ngày 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, Khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) cho đội ngũ cán bộ về các nội dung được thảo luận và cho ý kiến.

Đó là về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung các văn kiện như Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường thông báo kết quả hội nghị trung ương 6. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng còn thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Thanh tra Chính phủ...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh còn được nghe báo cáo về kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nửa đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu về cơ bản có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP – theo giá so sánh 2010) ước đạt 17.953 tỷ đồng, bằng 37,5% kế hoạch, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 300 triệu USD, bằng 52,6% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17 triệu USD, đạt 141,7%, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.293,9 tỷ đồng, bằng 51% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn ước đạt 32.600 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhiều mặt công tác có những chuyển biến tích cực, chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn được giữ vững...

Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề hạn chế như: Kết quả thực hiện chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, ước khoảng 8.942 tỷ đồng, bằng 39,4% kế hoạch. Tỷ lệ xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới đạt thấp (13,2%/20% kế hoạch). Công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế có lúc chưa đảm bảo theo nhu cầu người bệnh. Hoạt động khai thác khoáng sản thiếu sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền, còn để thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương và tại các công ty nông lâm nghiệp còn buông lỏng; tình trạng vi phạm tài nguyên rừng còn diễn ra khá phức tạp chưa được ngăn chặn triệt để...

Nửa đầu năm nay, chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội ước đạt 17.953 tỷ đồng, bằng 37,5% kế hoạch, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch cả năm 2017 đề ra là 47.910 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế 7,5% so với cùng kỳ năm 2016, rõ ràng nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2017 là rất nặng nề.

Do vậy trong thời gian tới cần khẩn trương thực hiện rà soát lại các dự án đã đăng ký đầu tư nhằm đánh giá đúng khả năng triển khai thực hiện, trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; đặc biệt tập trung giải quyết nhanh thủ tục thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư; tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tích cực vận động, thu hút các nguồn vốn; tập trung rà soát cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet