Tỉnh ủy Hải Dương quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng vừa được Tỉnh ủy Hải Dương thông qua gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016.

Thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Huy động các nguồn vốn và xây dựng cơ chế hỗ trợ các địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời tỉnh cũng sẽ  tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc nhất là về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án... Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu... Bên cạnh đó, rà soát đánh giá lại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện nghiêm việc luân chuyển cán bộ theo năng lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet