Tỉnh ủy Vĩnh Long quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Chiều 24/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long  cho biết tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2016; Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực.

Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” . Chương trình đề ra mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long tăng cường đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ năng lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet