TKV và TQN Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

BT

Ngày 15/7/2016, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn TKV và Đảng ủy TQN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/6/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảngủy Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Than Quảng Ninh (TQN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nhằm nghiên cứu, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, kết hợp giữa học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động và đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy để nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Tập đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết thiết thực, sáng tạo, hiệu quả…

 Hội nghị đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận - Ban Tuyên giáo TƯ quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, các chuyên đề gồm Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016 - 2020; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới, những thành tựu đạt được cũng như hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020, những vấn đề mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước…

Chương trình hành động của Tập đoàn đặt mục tiêu tổng quát trong thời kỳ này là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm"; Đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững; Giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2016 - 2020: Tiếp tục tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016-2020 theo hướng hoàn thiện mô hình sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị; Nâng cao năng suất, chất lượng lao động; Tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh… Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Đảng ủy Tập đoàn trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD với mức tăng trưởng khá…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet