Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Duyên

Theo báo cáo kết quả của Ban Thường vụ Thành Ủy Hà Nội, đến ngày 29/8, 30/ 30 quận, huyện, thị và 27/27 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành việc tổ chức đại hội theo quy định.

Ngay sau khi có chỉ thị số 36 - CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và quyết định số 244- QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 126- KH/TU, ngày 10/7/2014 về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội đến cán bộ chủ chốt thành phố.

Báo cáo chính trị của các đại hội Đảng cấp trên cơ sở thuộc thành ủy Hà Nội về cơ bản đã đánh giá đúng, nêu bật được những kết quả chủ  yếu trong thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước đồng thời cũng chỉ rõ được những khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nhũng nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém và rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa, Hà Nội

Đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020. Các đảng bộ đều chỉ đạo các cấp ủy và đại biểu dự đại hội chuẩn bị trước từ 15- 30 bài tham luận để phát biểu trong thời gian diễn ra đại hội, các bài phát biểu tập trung vào phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020. Đoàn chủ tịch Đại hội đã bố trí thời gian hợp lí để cho đại biểu tham luận tại hội trường.

Do công tác nhân sự được chỉ đạo chuẩn bị thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và nguyên tắc theo quy định, trong đó vấn đề phát huy dân chủ đã được hết sức coi trọng. Việc ứng cử, đề cử trong đại hội được thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, nên việc bầu cử cấp ủy trong đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở hầu hết một lần là đủ số lượng, cơ bản đúng định hướng theo sự chuẩn bị của cấp ủy khóa cũ.

Cụ thể, tổng số lượng cấp ủy mới được bầu tại các đại hội Đảng bộ thuộc Thành ủy Hà Nội là 1.886 đồng chí, trong đó nữ là 310 đồng chí, chiếm 16,43%, độ tuổi trẻ từ 35 trở xuống là 3,44%. Về trình độ, số lượng cấp ủy mới có trình độ đại học là 1214 đồng chí, tương đương 64,36%,trên đại học là 672 đồng chí, tương đương 35,63%, chức danh khoa học (Giáo sư, phó giáo sư) là 36 đồng chí. Trình độ lí luận chính trị đảm bảo trung cấp là 339 đồng chí, tương đương 18,14%, cao cấp, cử nhân là 1495 đồng chí, tương đương 79,26%. Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020, Hà Nội có 1 đảng bộ thực hiện việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội (Đảng bộ Cục Hải quan thành phố).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở  trực thuộc Thành ủy Hà Nội mặc dù đã thành công, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc chuẩn bị báo cáo chính trị chưa nêu được mức độ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, so sánh các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra còn ít, đánh giá những vấn đề còn tồn tại mờ nhạt, các giải pháp và lựa chọn khâu đột phá chưa rõ nét, kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 còn chưa đúng với dự kiến,..

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thành công kết quả đại hội đảng bộ, xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, phân công cấp ủy viên phụ trách công việc, các đơn vị. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; chương trình làm việc của cấp ủy toàn khóa; xây dựng chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra. Bố trí công tác phù hợp và thực hiện chính sách cán bộ đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử cấp ủy, thôi giữ các cương vị lãnh đạo nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu theo tinh thần của chỉ thị 36- CT/TW và nghị định 26- NĐ/CP và kế hoạch 26 - KH/TU của Thành ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet