Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

PV

Ở Thanh Hóa, công tác tuyên truyền Nghị quyết từ cấp tỉnh đến cơ sở được triển khai thường xuyên, liên tục đã tạo nên khí thế mới trong việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 30-5-2016 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về tuyên truyền học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, viết thu hoạch; Thành lập tổ báo cáo viên giúp địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết. Đến nay, việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh, cấp huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp xã, phường, thị trấn và tương đương...  đã được  hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu. Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra để bổ sung vào chương trình hành động chung, sát thực với điều kiện của các địa phương, đơn vị. Việc triển khai viết thu hoạch được cấp ủy các cấp triển khai nghiêm túc theo quy định, nhiều cấp ủy trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh còn lồng ghép các nội dung để cán bộ, đảng viên nghiên cứu và viết thu hoạch. 
Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cấp 18.000 cuốn Văn kiện Đại hội; 1.200 cuốn tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; 18.100 cuốn tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; và hàng nghìn  cuốn tài liệu hỏi - đáp dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân, tài liệu tham khảo...  đến tổ chức cơ sở đảng.  Dưới sự  lãnh đạo, chỉ đạo  quyết liệt, sát sao của các cấp ủy, việc triển khai học tập, quán triệt NQ  trong toàn đảng bộ tỉnh Thanh Hóa  được thực hiện với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tích cực. Công tác tuyên truyền Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được triển khai thường xuyên, liên tục đã tạo nên khí thế mới trong việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet