Tổ chức Xây dựng Đảng: Thực hiện tốt hơn công tác tổ chức cán bộ

PV

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Chiều 4/3, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.

​Theo đó, Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2016 của toàn ngành và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Thông tin từ website dangcongsan.vn cho biết:

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, ​Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Hội nghị đã nghe 14 ý kiến thảo luận, đóng góp có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm qua và thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017.


Nhắc lại những hạn chế, tồn tại đã được nêu trong báo cáo, ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, từ thực tiễn năm 2016 có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm là phải biết kế thừa, phát huy những ưu điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế để khắc phục; phát huy tối đa thế mạnh của từng tập thể và cá nhân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác phối hợp; coi trọng vai trò của nhân dân và truyền thông; phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp đúng, hành động quyết liệt, bám sát thực tiễn và tích cực đổi mới, sáng tạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tạo được sự đoàn kết thống nhất trí trong các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, thống nhất về ý chí hành động, tất cả vì nhân dân phục vụ. Công tác khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; có cơ chế, chính sách để tạo động lực, tạo sự gắn bó và tâm huyết với Ngành.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành cần tập trung làm tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu đã được xác định. Trong đó, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tư tưởng trong Đảng phải thống nhất; tổ chức Đảng phải chặt chẽ; phương thức lãnh đạo phải phù hợp; phương pháp làm việc phải khoa học; phong cách công tác phải gần gũi với quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, có đức, có tài.

Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 3 đột phá triển lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và vấn đề phát huy vai trò của nhân dân, của báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 14 nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 11 nội dung trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng chủ trì và các chương trình, kế hoạch cụ thể đã nêu trong Báo cáo tổng kết và báo cáo của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp năm 2017. Đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: “hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa về thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức thực hiện”.

Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để “một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm”, “một tổ chức, một cơ quan có thể làm nhiều nhiệm vụ”, “một việc chỉ một người làm”, “một người làm nhiều việc”; bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn… bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu cần tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; tham mưu xây dựng chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị với nhiều chủ thể tham gia và giảm tối đa ngân sách nhà nước…

 

 
 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet