Tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt NQ của Đảng

Thu Hằng

Để đổi mới nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, báo cáo viên phải trình bày được cái tinh túy nhất, hồn cốt của Nghị quyết, phù hợp cho đúng đối tượng.

Ngày 29/7/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Nội dung buổi tọa đàm nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là đổi mới công tác tư tưởng lý luận. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị… Tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. 

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  trong đó, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối là một trong những lĩnh vực cần phải ưu tiên trước hết. Cố gắng khắc phục cho được sự thiếu kịp thời, khô cứng, chiếu lệ, hình thức, kém hiệu quả trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tìm ra được phương pháp, cách thức, mô hình thực sự hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu của các cấp ủy đảng, vừa phù hợp với điều kiện, nguyện vọng, nhiệm vụ chính trị, nhu cầu tiếp nhận thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác toàn khóa để nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện một nghị quyết chuyên đề về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Các ý kiến, tham luận tại tọa đàm đã làm rõ thực trạng trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong đảng bộ, chi bộ hiện nay. Giới thiệu, trao đổi mô hình, biện pháp, cách thức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện mà các đồng chí cho rằng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề xuất những giải pháp hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo Hà Đăng nhấn mạnh để cho nghị quyết trở thành một nhấn tố quyết định thành công của việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng thì nghị quyết đó phải là một nghị quyết đúng, đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chính là một nghị quyết như vậy. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống, thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Theo đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, trong bối cảnh hiện nay, phải đổi mới rất mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Trước hết, cần phải nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và khó khăn của công việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong bối cảnh mới. Trong quá trình đổi mới, cần đổi mới tổ chức lớp thế nào, cách tổ chức thế nào cho thiết thực. Trong tổ chức, chọn hình thức phù hợp với  đối tượng ra sao (Lớp dành cán bộ chủ chốt, cán bộ chủ chốt mở rộng, theo hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp). Xây dựng chương trình học tập, tránh tình trạng độc thoại, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người học, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động.

Buổi tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng, là những tư liệu để Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham khảo, rút kinh nghiệm, đồng thời có những biện pháp chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng hiệu quả, chất lượng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet