Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

PV (ghi)

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Infonet xin giới thiệu toàn văn bài diễn văn khai mạc Đại hội 12.

“Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,


Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa 11, tôi nhiệt liệt chào mừng 1510 đại biểu, những đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, sức sống và ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn đảng, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên về dự Đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng từ khóa 6 trở về trước, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ đã về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị đại sứ, trưởng đại diện cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự phiên khai mạc trọng thể này.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của đại hội.

Đại hội trân trọng và nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ đảng viên của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện đại hội và các công việc chuẩn bị đại hội.

Thưa các đồng chí!

Trong giờ phút lịch sử này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của đảng và Nhà nước ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong thời điểm trọng đại này, mỗi đảng viên của Đảng khắc ghi lời căn dặn của người.

Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ hãy thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, các thế hệ cách mạng kì cựu, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường, và hi sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Thưa các đồng chí!

Đại hội lần thứ 12 của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng.

Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Hai năm thực hiện Hiến pháp 2013.

Đại hội 12 sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới.

Đại hội 12 cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11, đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa 11; Bầu ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội 12 của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại: Định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thưa các đồng chí!

Đại hội 12 của Đảng là đại hội "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới". Thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam.

Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet