Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy: Cơ bản tái cơ cấu xong các khoản nợ lớn

PV

Từ một đơn vị mất khả năng mất chi trả công nợ, sản xuất kinh doanh đình trệ, đến nay, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã cơ bản tái cơ cấu xong các khoản nợ lớn, tài chính được cải thiện rõ rệt.

Đây là một trong những kết quả được đánh giá cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. với gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 3000 đảng viên các Đảng bộ toàn Tổng công ty.

Trong nhiệm kì 2010- 2015, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy từ một đơn vị mất khả năng chi trả công nợ, sản xuất kinh doanh đình trệ, người lao động không có việc làm, bị nợ lương, nợ bảo hiểm, Tập đoàn đứng trên bờ vực phá sản, các chủ tàu từ chối đóng mới, các nhà đầu tư và ngân hàng từ chối cho vay, các khoản lãi vay tăng lũy kế theo thời gian…sau hơn 4 năm thực hiện tái cơ cấu theo kết luận của Bộ chính trị, Nghị quyết và quyết định của Chính phủ, Bộ GTVT, cho đến nay, Tổng công ty đã tái cơ cấu cơ bản xong các khoản nợ lớn, bao gồm cả các khoản nợ vay nước ngoài, ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong nước.

Tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Các nhà máy đã có việc làm, lao động có việc làm bình quân gần 13.000/15.500 người. Các khoản nợ lương, bảo hiểm dần được giải quyết, thu nhập bình quân tăng hằng năm. Tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động SBIC yên tâm lao động sản xuất, chia sẻ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng công ty, nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, tái cơ cấu thành công.

Các đại biểu tại hội nghị    Nguồn: mt.gov.vn

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm 2013, giá trị tổng sản lượng đạt trên 6,3 ngàn tỉ đồng, bằng 105,7% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt gần 23 ngàn tỉ đồng, bằng gần 403% kế hoạch. Năm 2014, giá trị sản lượng đạt gần 5,72 tỉ đồng, đạt trên 100% so với kế hoạch. Doanh thu đạt gần 7,5 ngàn tỉ đồng, bằng gần 130% kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng: năm 2013 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM đều vượt chỉ tiêu đề ra, đạt gần 20% (chỉ tiêu 15%) và năm 2014 đạt 34% (chỉ tiêu 20%)

Mục tiêu tổng quát của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trong nhiệm kỳ tới (2015-2020) là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.
Trong đó, tập trung hoàn thành chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh. Cụ thể, toàn Tổng công ty sẽ phấn đấu hoàn thành 849 tàu, bàn giao 738 tàu. Số lượt tàu sửa chữa bàn giao đạt 2.190 tàu; giá trị sản xuất phấn đấu đạu 44.855 tỷ đồng; doanh th và thu nhập khác đạt 62.605 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước đạt 865 tỷ đồng. Tổng công ty cũng phấn đấu người lao động tại 8 đơn vị thành viên có thu nhập đạt 7- 8 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đã nhất trí cao thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Cụ thể là tập trung giải quyết hiệu quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, công tác sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp, củng cố uy tín và thương hiệu của Tổng công ty; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ…

 

Đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị     Nguồn: mt.gov.vn
Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm phấn đấu 50% tổ chức đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ Tổng công ty đạt trong sạch vững mạnh 5 năm; 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật; hằng năm phấn đấu kết nạp 100 đảng viên trở lên; đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của cấp trên.

SBIC cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Từ năm 2016-2020 sẽ chuyển hầu hết các đơn vị thành viên sang mô hình công ty cổ phần.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ SBIC cũng phấn đấu trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; Đảng bộ Tổng Công ty đạt trong sạch vững mạnh 5 năm. Đồng thời, phấn đấu có từ trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp Đảng từ 100-150 đảng viên/năm.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu này, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ cũng đề ra các giải pháp mang tính đột phá. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện Kết luận 65-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty một cách cơ bản, toàn diện, triệt để theo hướng kết hợp giữa tái cơ cấu và giải thể, phá sản; hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là đóng mới vừa sửa chữa tàu thuỷ.

Tổng công ty cũng sẽ thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp còn lại, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2015 đối với các đơn vị còn lại theo lộ trình đã được phê duyệt. Dự kiến hình thức tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các đơn vị còn lại; Tập trung giải quyết có hiệu quả tái cơ cấu tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng xây dựng Đề án Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 - 2020, định hướng đến 2025; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh, củng cố uy tín, thương hiệu của SBIC…

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao kết quả Tổng công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu tập thể lãnh đạo CBCNV-LĐ toàn Tổng công ty tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phải gắn mọi hoạt động của Đảng chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành bằng được mục tiêu tái cơ cấu hoàn thiện;  tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính; nâng cao quản trị doanh nghiệp, sử dụng có hiệu quả đồng vốn, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, tiếp tục rút vốn, giải thể, phá sản, các đơn vị không đúng thành phần công ty.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III, gồm 29 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu, gồm 8 đại biểu chính thức, thay mặt cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet