Tổng cục Địa chất Khoáng sản học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 5, khóa XII

Minh Thư

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Bùi Vĩnh Kiên nhấn mạnh toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của khối Cơ quan Tổng cục và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet