Tổng cục Đường bộ yêu cầu rà soát mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh

Vạn Xuân

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo đề xuất bổ sung quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (VTHKLT).

Theo đó, căn cứ các nội dung đã quy định tại Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015.

Tổng cục Đường bộ vừa yêu cầu các tỉnh rà soát quy hoạch các tuyến vận tải khách liên tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương nghiên cứu đề xuất điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT đúng theo các tiêu chí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 135/QĐ-BGTVT.

Thời gian đề xuất bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Tổng cục yêu cầu các Sở GTVT rà soát, báo cáo và có văn bản gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 30/6/2016 để Tổng cục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet