Tổng cục Thuế quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Đồng chí Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ tập trung nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm sớm đưa các nội dung của nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà –Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế…
Sau đợt nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện tại cơ cơ quan, đơn vị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet