Tổng cục Thuế: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII bằng những hành động cụ thể

PV

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII với quyết tâm chuyển hóa thành hành động cụ thể được đề ra thông qua Chương trình hành động của toàn Ngành.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, ngày 14/4/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế khẳng định sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII với quyết tâm chuyển hóa thành hành động cụ thể được đề ra thông qua Chương trình hành động của toàn Ngành.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế xác định, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 do vậy cần xây dựng được Chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Do vậy, ngày 14/4/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII giai đoạn 2016-2020.
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, mục tiêu tổng quát và cao nhất của Chương trình hành động này là tạo sự thống nhất và ý chí hành động giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và các đơn vị trong Bộ Tài chính trong quán triệt, triển khai cụ thể những nội dung của Nghị quyết và văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần cùng toàn Ngành đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.
Để thực hiện được mục tiêu chung, yêu cầu mà Tổng cục Thuế đặt ra khi xây dựng Chương trình hành động là thể hiện đầy đủ, rõ ràng mục tiêu tài chính - ngân sách theo Chiến lược cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 vào các nhiệm vụ của Tổng cục Thuế năm 2016 và cả giai đoạn 2016-2020. Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào hệ thống văn bản chính sách pháp luật thuế; Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính thuế; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hệ thống thuế ngày càng hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; giáo dục chính trị tư tưởng và không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức thuế.
Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phát huy hiệu quả trong thực tế công tác quản lý, Tổng cục Thuế đã cụ thể hóa Chương trình hành động thành 8 nhiệm vụ cơ bản:
Một là, huy động nguồn lực tài chính hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư và xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu đạt tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP bình quân khoảng 20-21% GDP (trong đó từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP); Quy mô thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 bằng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong đó quy mô thu từ SXKD tối thiểu bằng 2 lần); Đồng thời nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu NSNN.
Hai là, nâng cao năng lực phân tích dự báo thu ngân sách đáp ứng nhu cầu cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đảm bảo dự báo sát thực tế phát sinh, giúp Chính phủ và các địa phương chủ động trong quản lý, điều hành NSNN, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi, tái cơ cấu mạnh mẽ, thu NSNN khó khăn do giảm thu từ dầu thô, đất và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.
Ba là, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo chuẩn mực quốc tế. Áp dụng quản lý thuế tập trung, nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát sự tuân thủ của các tổ chức, cá nhân trên cơ sở thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế trên tất cả các khâu của quản lý thuế; đồng thời, tích cực và chủ động tham gia đóng góp hiện đại hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuế để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
Bốn là, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách thuế thống nhất, đồng bộ, phù hợp với nguyên tắc và quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đảm bảo tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải cách hành chính thuế để vừa tăng thu cho NSNN, vừa đảm bảo tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng phù hợp với tinh thần Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm và kiểm soát thủ tục mới phát sinh; gắn cải cách thủ tục hành chính với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thuế.
Sáu là, xây dựng bộ máy cơ quan thuế có đủ nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi pháp luật về thuế, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại theo nguyên tắc tập trung, thống nhất. Xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính.
Bảy là, thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính và biên chế Tổng cục Thuế giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 16/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tám là, chủ động hội nhập quốc tế về thuế và đa dạng hóa nội dung, hình thức hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, tận dụng có hiệu quả các cơ hội, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet