Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 31 tháng 7 năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình số 1155/CTr - TLĐ về Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đó các cấp công đoàn cần cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet