Tổng Liên đoàn Lao động VN thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng

M.A

Cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn Lao động VN đã đưa ra các giải pháp cho chương trình hành động cụ thể.

Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động VN thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng - ảnh 1
Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh minh họa

Dựa trên mục tiêu này, Tổng Liên đoàn đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau: 

100% LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng Chương trình, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn.

Phấn đấu có 90% trở lên doanh nghiệp khu vực nhà nước, 70% trở lên doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức được việc đối thoại định kỳ giữa chủ doanh nghiệp với người lao động.

Phấn đấu có 65% trở lên số TƯLĐTT ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, 100% TƯLĐTT ở các doanh nghiệp khu vực nhà nước có chất lượng, có những nội dung cao hơn quy định của pháp luật.

Phấn đấu đến năm 2020, 100% doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên doanh ngoài nhà nước nơi có tổ chức công đoàn tuyên truyền, vận động tổ chức cho trên 65% công nhân, lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; đến năm 2020 có khoảng 10,5 triệu đoàn viên. Phấn đấu 85% doanh nghiệp ngoài nhà nước (có sử dụng 10 lao động trở lên) có tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung vào các vấn đề chính của một tổ chức công đoàn.

Trước hết, Tổng Liên đoàn xác định cần phát huy vai trò đại diện của Công đoàn Việt Nam trong chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể, TLĐ phải góp phần vào việc cải thiện đời sống, việc làm, cơ hội và điều kiện phát triển của đoàn viên, công nhân, lao động; bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động qua đó khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị và vai trò với đoàn viên, người lao động.

TLĐ cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Tăng cường vận động, thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân. Đẩy mạnh việc công đoàn tham gia xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng; phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất.

Nhiệm vụ thứ ba rất quan trọng trong việc khẳng định vai trò của Tổng Liên đoàn đối với tầng lớp người lao động trong nước là Chú trọng công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. TLĐ sẽ phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, cán bộ công đoàn tiêu biểu, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tăng cường phát triển đoàn viên, phát triển công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

TLĐ cũng xác định nhiệm vụ sẽ phải Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong nước. Vận động CNVCLĐ phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất, hoạch định chính sách mới; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, đảm bảo ATVSLĐ. Các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả gắn bó với các quyền lợi thiết thân của người lao động và việc phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và vì sự phát triển của đất nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet