TP.HCM giao nhiệm vụ cho quận huyện trong xây dựng các thiết chế văn hóa

Vũ Minh

UBND TP.HCM mới quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hoá, Câu lạc bộ” giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Người dân tới mua sách tại một gian hàng trong Hội sách TP.HCM năm 2016.

Đây là chương trình góp phần thực hiện mục tiêu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh” như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Để thực hiện, TP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn. TP cũng yêu cầu những nơi nói trên cần căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, phân kỳ thực hiện trong kế hoạch hằng năm.

Khi triển khai thực hiện cần lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, và có hình thức tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, nhà văn hóa, Câu lạc bộ.

Cụ thể Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Hằng năm, Sở sẽ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ”.

Đồng thời cần phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh và hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, nhà văn hóa, Câu lạc bộ.

Một việc quan trọng khác là tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đánh giá, tổ chức hội nghị sơ, tổng kết thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn thành phố; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung các nội dung mới phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong khi đó Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các chương trình giáo dục qua hệ thống Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp.

Sở cũng cần chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện, các trường trực thuộc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các Thư viện trường học; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các nội dung, hoạt động liên quan đến Đề án học tập suốt đời trong hệ thống Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ.

Liên quan đến kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là nơi phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan cung cấp nội dung thông tin cho các báo đài, Cổng thông tin điện tử của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, nhà văn hóa, Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Về phía Ủy ban nhân dân quận, huyện, TP chỉ đạo xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ theo quy hoạch được phê duyệt; bảo đảm các nguồn lực để các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững.

Ngoài ra còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp như: Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Khoa học lịch sử, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố cũng cần phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ngành cấp thành phố có liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet