TP.HCM: Ngành nội vụ quán triệt các nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng

Vũ Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động ngành Nội vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Nghị quyết Đại hội Đảng luôn được lồng ghép vào các buổi họp tại UBND TP.HCM.

Theo đó trong công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính TP xác định sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố. Kiện toàn tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương theo các quy định đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Ngoài ra cần thực hiện đúng thủ tục, trình tự và lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, xã đảo. Tiếp tục triển khai, hoàn thành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”  thành phố Hồ Chí Minh trình Bộ Nội vụ thẩm định, công nhận và đưa vào khai thác, sử dụng.

Đồng thời sẽ tiến hành lập hồ sơ, phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét, công nhận; phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trình Thành ủy về sắp xếp, điều chỉnh, thành lập mới các đơn vị hành chính đô thị phù hợp với đặc điểm đô thị thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

TP cũng cho biết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại Khu phố, Ấp, Tổ Dân phố, Tổ nhân dân đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức bên dưới phường, xã, thị trấn.

Bên cạnh đó cần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chuyển dần đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức sang bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm; tập trung vào bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu công việc.

TP cam kết xây dựng hệ thống chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thành phố theo nội dung Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

Về công tác cải cách hành chính, TP sẽ thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020, đảm bảo việc triển khai các Đề án theo đúng tiến độ, quy định.

Nơi này cũng sẽ ban hành Kế hoạch, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 chất lượng, hiệu quả trên cơ sở thực hiện các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát định kỳ công tác cải cách hành chính tại các sở - ngành, quận - huyện và phường, xã, thị trấn.

Về tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ, TP cho biết sẽ thẩm định cấp phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và trình phê duyệt Điều lệ hội, quỹ, việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thành phố.

Song song đó sẽ thực hiện giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố; rà soát phân công lại công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố cho phù hợp với chức năng của các sở - ngành; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các tổ chức hội tổ chức đại hội đúng nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Về công tác thi đua, khen thưởng TP tiếp tục tổ chức quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt triển khai Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

TP cũng cho hay sẽ đẩy mạnh hoạt động của các cụm, khối thi đua; đề ra các nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua cụm, khối ngày càng đổi mới thiết thực. Thực hiện hoàn tất các hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Xét công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp thành phố và cấp nhà nước và sáng kiến cấp thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet