TP.HCM: Ngành nội vụ tăng cường công tác thanh, kiểm tra

Vũ Minh

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND TP.HCM vừa ban hành chương trình hành động của ngành Nội vụ về quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, trong đó có đề cập đến công tác thanh tra, kiểm tra ngành.
TP.HCM sẽ tiếp tục tinh giảm biên chế trong thời gian tới.

Cụ thể, TP cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra công vụ, thanh tra việc thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, việc tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp tại các sở - ngành, quận - huyện, doanh nghiệp thuộc thành phố.

Ngoài ra cần kiện toàn tổ chức, cơ cấu của Thanh tra Sở Nội vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chuẩn hóa, nâng cao chất lượng công chức thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; phục vụ thiết thực công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công.

Đồng thời đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá thanh tra nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và khả thi trong thưc hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra. Chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả sau kết luận thanh tra. Thực hiện việc kiểm soát việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Thanh tra Sở.

TP cũng cho biết sẽ rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí công chức cho phù hợp yêu cầu chức trách, gắn với kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, công chức; có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng của đội ngũ công chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Để thực hiện TP yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên trong toàn ngành Nội vụ thành phố, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nội vụ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ trưởng sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động, bảo đảm chất lượng và bao quát tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó, cần nhấn mạnh một số lĩnh vực trọng tâm; trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc.

Bên cạnh đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ cần nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập, trau dồi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, văn hóa công vụ; học từ thực tiễn, từ tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực của lãnh đạo, đồng nghiệp, từ các điển hình tiên tiến… để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước giai đoạn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung trong Chương trình hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện cụ thể hóa vào kế hoạch công tác giai đoạn 2016 - 2021 và hàng năm của ngành, địa phương mình.

Trong khi đó Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động; định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các cơ quan, đơn vị kiến nghị với Sở Nội vụ để tổng hợp hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet