TP.HCM tăng cường hoạt động học tập trong thư viện, bảo tàng

Vũ Minh

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hoá, Câu lạc bộ” giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Thư viện khoa học tổng hợp TP.HCM - nơi lưu trữ tài liệu lớn nhất phía Nam.

Đây là kế hoạch góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh”.

Mục đích của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời nhằm xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI).

Ngoài ra còn góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam.

Kế hoạch này cũng sẽ tăng cường sự quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng thời nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa và các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp cho người dân được học tập thường xuyên. Từ đó, khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức thích hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề; góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để thực hiện chương trình TP yêu cầu quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Câu lạc bộ; đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó TP sẽ tổ chức thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kê hoạch này sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện; nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

TP yêu cầu các đơn vị, cá nhân xem việc thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động, học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao; hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

TP cũng đặt ra nhiệm vụ phải củng cố, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của thiết chế văn hóa, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở cơ sở, các lớp năng khiếu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa của nhân dân; đồng thời đẩy mạnh các phong trào văn hóa ở cơ sở, giúp nhân dân tiếp cận các thông tin mới, đa dạng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, gắn liền sự nghiệp văn hóa với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Song song đó cần nâng cao năng lực tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ phù hợp từng đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân được học tập thường xuyên. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet