TP.HCM tập trung phát triển các câu lạc bộ, nhà văn hóa cho thanh thiếu niên

Vũ Minh

Nhằm tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hoá, Câu lạc bộ”giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Tại kế hoạch này, TP yêu cầu các trung tâm Văn hóa thành phố, Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao quận, huyện trong giai đoạn 2016 – 2017 cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thành phố. Từng bước củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú hơn, xây dựng hệ thống cổ động trực quan với quy mô lớn; cải tiến chất lượng, hình thức tài liệu cung cấp cho cơ sở; hoạt động Đội tuyên truyền lưu động gọn nhẹ, hấp dẫn; nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình, mẫu hình thiết thực ở cơ sở…

Ngoài ra cần phấn đấu xây dựng nhiều kịch bản và tiểu phẩm, câu chuyện thông tin biểu diễn phục vụ cơ sở, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, ngoại thành, các đơn vị Lực lượng vũ trang theo Quyết định số 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.

Đối với cấp Quận, huyện, phường, xã thị trấn, TP yêu cầu tiếp tục nâng cấp các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao cấp quận, huyện đạt chuẩn theo quy định. Phấn đấu 70% các thiết chế văn hóa - thể thao phường, xã, thị trấn thu hút 60% số dân khu vực nội thành và 30% số dân khu vực nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức; 80% nông dân được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hóa; 90% cán bộ văn hóa, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

Về định hướng đến năm 2020, TP phấn đấu 100% cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa thành phố đạt chuẩn theo quy định; Có 100% Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao cấp quận, huyện đạt chuẩn theo quy định; 90%  các thiết chế văn hóa- thể thao phường, xã, thị trấn thu hút 70% số dân khu vực nội thành và 40% số dân khu vực nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

Trong khi đó với các Câu lạc bộ, TP chỉ đạo cần duy trì, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Câu lạc bộ, đội, nhóm theo hướng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, giải trí và học tập của người dân.

Đồng thời nghiên cứu xây dựng các mô hình, mẫu hình hoạt động mới thí điểm của các Câu lạc bộ, đội, nhóm, theo hướng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của người dân, đẩy mạnh các hoạt động liên kết khai thác các nguồn lực sẵn có trong nhân dân; đảm bảo các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức sinh hoạt thường xuyên.

Cũng theo TP, từ nay đến năm 2020 sẽ nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ, đầu tư các Câu lạc bộ mang tính giáo dục: Câu lạc bộ pháp luật, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ nghề nghiệp, Câu lạc bộ sở thích văn hóa, văn nghệ, Câu lạc bộ thể dục, thể thao.

Bên cạnh đó sẽ củng cố và tiếp tục phát triển các Câu lạc bộ theo sở thích, năng khiếu văn hóa văn nghệ, nhất là phát huy các Câu lạc bộ đờn ca tài tử và Câu lạc bộ hát với nhau phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần và tạo nguồn cho hoạt động chuyên nghiệp và không chuyên của Thành phố.

Để thực hiện, TP đã đề ra các biệ pháp như: Từng bước hoàn thiện, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở cơ sở theo hướng chuẩn hóa về mô hình hoạt động, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức hoạt động.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao các cấp, nhà văn hóa, Câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động; tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình Câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet